CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
08h00 27.09.2020

Quý con cái Chúa có thể xem lại các chương trình tường thuật trực tiếp của Hội Thánh theo các kênh:

các mục vụ