CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH
19h00 27.06.2020

Quý con cái Chúa có thể xem lại các chương trình tường thuật trực tiếp của Hội Thánh theo các kênh:

các mục vụ