Ban Thanh Niên Hội Thánh Tin Lành Chi hội Nguyễn Tri Phương được thành lập vào năm 1954
Hiện nay, Ban Thanh Niên có 200 thành viên và nhóm lại hàng tuần khoảng 160