Ban Thanh Tráng Hội Thánh Tin Lành Chi hội Nguyễn Tri Phương được thành lập vào năm 2005
Hiện nay, Ban Thanh Tráng có 80 thành viên và nhóm lại hàng tuần khoảng 40