Img Give

Quý con cái Chúa có thể dâng hiến về Hội Thánh bằng cách chuyển khoản về:

  • Tên tài khoản: Phạm Trọng Huy – Phạm Thị Bình Minh
  • Số tài khoản: 11790987 – Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi Nhánh 3/2

Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!

Ma-la-chi 3:10