Chương trình thờ phượng Chúa 
08h00 Chúa Nhật 29.03.2020

Chương trình thờ phượng Chúa – Lễ 2 
18h00 Chúa Nhật 22.03.2020

Chương trình thờ phượng – Chúa nhật 22.03.2020 – Lễ 1

Chương trình thờ phượng – Chúa nhật 15.03.2020 – Lễ 2