Lễ Báp-tem cho 22 tân tín hữu 24/11/2019

Trong chương trình thờ phượng Chúa sáng Chúa nhật 24/11/2019, Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương cũng được chứng kiến Lễ Báp-têm cho 22 tân tín hữu.
Mục sư Phạm Trọng Huy, Quản nhiệm Hội Thánh trình bày ý nghĩa của Thánh lễ Báp-têm và cầu nguyện đặc biệt cho các ứng viên nhận lễ. Sau đó, Mục sư Quản nhiệm và toàn bộ các ứng viên nhận báp-têm đã xuống tại hồ báp-têm ở phòng nhóm lầu 1 của Hội Thánh. Chấp sự Trần Văn Dương, Thư ký Hội Thánh hướng dẫn chương trình đọc tên từng ứng viên bước vào hồ để được Mục sư Quản nhiệm cử hành.
Chương trình được truyền hình trực tiếp lên phòng nhóm chính lầu 2 để toàn bộ con dân Chúa được chứng kiến.
Trong số 22 ứng viên nhận Thánh lễ Báp-têm lần này, có một ứng viên vì tuổi cao và sức khoẻ yếu nên Mục sư Quản nhiệm báp-têm qua nghi thức rưới nước trên đầu.
Báp-têm là một trong hai Thánh lễ của Hội Thánh (cùng với Tiệc Thánh), được chính Đức Chúa Giê-xu truyền dạy các môn đồ phải thực thi trước khi Ngài về trời: “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Người nhận Báp-têm công khai bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nguyện đồng chết với Ngài trong đời sống cũ và sống lại với Chúa trong đời sống mới. Phép Báp-têm cũng được thực hiện trước sự chứng kiến của hội chúng thể hiện rằng kể từ giờ phút này, Hội Thánh tiếp nhận những người đã chịu Báp-têm trở nên thành viên chính thức của mình, là anh chị em trong đức tin, và phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn, dìu dắt những người này lớn mạnh trong đức tin và trong sự thông biết Chúa.